Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010

Η κατάρτιση ψηφοδελτίων και η σταυροδοσία των Δημοτικών Εκλογών 2010

Ο Καλλικράτης, πέραν των άλλων, αύξησε κατακόρυφα την πολυπλοκότητα κατάρτισης των ψηφοδελτίων για τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2010. Έτσι, σύμφωνα με σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ισχύουν τα ακόλουθα:

Ψηφοδέλτια 
Κάθε συνδυασμός Δήμου που αποτελείται από περισσότερες της μιας εκλογικές περιφέρειες, εκτυπώνει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα. Κάθε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας περιλαμβάνει:
  • Το έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού.
  • Το Ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του υποψηφίου Δημάρχου, με την ένδειξη ότι είναι Υποψήφιος Δήμαρχος.
  • Τα Ονοματεπώνυμα και τα πατρώνυμα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας, όπου ανήκει η δημοτική ή τοπική κοινότητα, ταξινομημένα με αλφαβητική σειρά.
  • Τα Ονοματεπώνυμα και τα πατρώνυματων υποψηφίων δημοτικών συμβούλων όλων των υπολοίπων υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, των λοιπών εκλογικών περιφερειών, με τη σχετική ένδειξη της εκλογικής περιφέρειας στην οποία είναι υποψήφιοι, ταξινομημένα με αλφαβητική σειρά, .
  • Την ονομασία της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας.
  • Τα Ονοματεπώνυμα και τα πατρώνυμα των υποψηφίων συμβούλων της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, ταξινομημένα με αλφαβητική σειρά, .
  Επομένως, κατόπιν των ανωτέρω, στο Δήμο Ν. Σκουφά θα υπάρχουν για κάθε εκλογικό συνδυασμό 4 βασικά ψηφοδέλτια, ένας για κάθε εκλογική περιφέρεια (Πέτα, Κομπότι, Νεοχώρι, Κομμένο), ενώ κάτω του βασικού ψηφοδελτίου, θα είναι οι 14 Τοπικές κοινότητες του νέου Δήμου.
  Δηλαδή, δηλαδή κάθε εκλογικός συνδυασμός θα εκτυπώσει 14 διαφορετικά ψηφοδέλτια.

  Πλήθος και Ποσόστωση Φύλου Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων
  Ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός των Υποψηφίων  Δημοτικών Συμβούλων ανά εκλογικό συνδυασμό στο Δήμο Ν. Σκουφά, καθώς και η αντίστοιψη ποσόστωση φύλου, έχουν ως εξής:
  • Ελάχιστος αριθμός Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων: 27. Ποσόστωση  Φύλου: 9. 
  • Μέγιστος αριθμός Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων: 41. Ποσόστωση  Φύλου: 14.
  Εάν οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι είναι μεταξύ του παραπάνω Ελάχιστου και Μέγιστου πλήθους, τόσο αναλόγως υπολογίζεται και η Ποσόστωση Φύλου. Έτσι, για παράδειγμα εάν ένας εκλογικός συνδυασμός έχει 35 Υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους, τότε η Ποσόστωση Φύλου είναι 12.

  Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι κατά Εκλογική Ενότητα (πρώην Δήμοι ή Κοινότητες)
  Οι Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ορίζονται κατά εκλογική ενότητα. Έτσι, στο Δήμο Ν. Σκουφά ισχύουν τα ακόλουθα:
  • Εκλογική Ενότητα Αράχθου. Ελάχιστο Πλήθος Υποψηφίων: 10. Μέγιστο Πλήθος Υποψηφίων 15 (συν 50%). 
  • Εκλογική Ενότητα Κομμένου. Ελάχιστο Πλήθος Υποψηφίων: 2. Μέγιστο Πλήθος Υποψηφίων 3 (συν 50%). 
  • Εκλογική Ενότητα Κομποτίου. Ελάχιστο Πλήθος Υποψηφίων: 6. Μέγιστο Πλήθος Υποψηφίων 9 (συν 50%). 
  • Εκλογική Ενότητα Πέτα. Ελάχιστο Πλήθος Υποψηφίων: 9. Μέγιστο Πλήθος Υποψηφίων 14 (συν 50%).
  Εάν ένας εκλογικός συνδυασμός δεν ορίσει υποψηφίους Δημοτικούς συμβούλους σε μία δημοτική ενότητα, ο Ελάχιστος Αριθμός των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων θα μειωθεί κατά τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων που ήταν υποχρεωμένος ο συνδυασμός να ορίσει στη σχετική δημοτική ενότητα.
  Κάθε εκλογικός συνδυασμός πρέπει να έχει υποψηφίους Δημοτικούς συμβούλους τουλάχιστον στο ½ της εκλογικών ενοτήτων και εκεί να έχει υποψηφίους συμβούλους τουλάχιστον ίσους με το αριθμό των εδρών της αντίστοιχης ενότητας. Δηλαδή, ένας εκλογικός συνδυασμός είναι νόμιμος εάν κατέλθει στο Πέτα και το Νεοχώρι, με 9 τουλάχιστον υποψηφίους στο Πέτα και 10 τουλάχιστον υποψηφίους στο Νεοχώρι..

  Σταυροί Προτίμησης Δημοτικών Συμβούλων
  Αναφορικά τώρα με τους σταυρούς προτίμησης στους υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους κάθε εκλογικού συνδυασμού, ισχύουν τα ακόλουθα.
  • Όταν η Δημοτική Ενότητα στην οποία ψηφίζει κάποιος ψηφοφόρος είναι μονοεδρική, διεδρική ή τριεδρική, τότε μπορεί να θέσει έναν σταυρό στον Δημοτικό Σύμβουλο της επιλογής του, από τη Δημοτική Ενότητα στην οποία ψηφίζει. Έτσι, στο Δήμο Ν. Σκουφά, οι ψηφοφόροι της Δημοτικής Ενότητας Κομμένου θα βάλουν ένα σταυρό προτίμησης στους υποψηφίους Δημοτικούς Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας Κομμένα του εκλογικού συνδυασμού που θα επιλέξει..
  • Όταν η Δημοτική Ενότητα στην οποία ψηφίζει κάποιος ψηφοφόρος έχει  περισσότερες από τρεις έδρες, τότε μπορεί να θέσει από έναν έως τρεις σταυρούς προτίμησης στους Δημοτικούς Συμβούλους της ενότητας στην οποία ψηφίζει.  Έτσι, στο Δήμο Ν. Σκουφά, οι ψηφοφόροι των Δημοτικών Ενοτήτων Πέτα, Κομποτίου και Αράχθου θα βάζουν από έναν έως τρεις σταυρούς προτίμησης στους υποψηφίους Δημοτικούς Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας στην οποία ανήκουν οι ίδιοι.
  • Όλοι οι ψηφοφόροι μπορούν να θέσουν έναν σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο οποιασδήποτε άλλης Δημοτικής Ενότητας του ψηφοδελτίου, διαφορετικής από την Δημοτική Ενότητα στην οποία ψηφίζουν. 
  Έτσι, κάθε ψηφοφόρος της Δημοτικής Ενότητας Πέτα θα βάλει από 1 έως 3 σταυρούς προτίμησης στους Υποψηφίους της Δημοτικής Ενότητας Πέτα και 1 σταυρό προτίμησης σε οποιονδήποτε υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο κάποιας άλλης Δημοτικής Ενότητας.


  Τοπικά Συμβούλια και ποσοστώσεις
  Τα Τοπικά Συμβούλια αναδεικνύονται από τις Δημοτικές Κοινότητες  ή  τις Τοπικές Κοινότητες Οι Δημοτικές Κοινότητες που υπάρχουν στο Δήμο Ν Σκουφά είναι οι ακόλουθες:.
  • Υπάρχουν 5μελείς Δημοτικές Κοινότητες στις πρώην Κοινότητες Νεοχώριου, Κομποτίου και Πέτα. 
  • Ο αριθμός των υποψηφίων της κάθε Δημοτικής Κοινότητας είναι τουλάχιστον  ίσος με τα 3/5 του αριθμού των μελών του Συμβουλίου της. 
  • Ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικών Κοινοτήτων αυτών είναι 3 και ο μέγιστος αριθμός 6. 
  • Η Ποσόστωση Φύλου είναι 2 για τις 5μελείς Δημοτικές Κοινότητες.
  Οι Τοπικές Κοινότητες ορίζονται σ΄όλες τις πρώην Κοινότητες. και εκλέγονται Τριμελή ή Μονομελή Συμβούλια Τοπικών Κοινοτήτων. Στο Δήμο Ν. Σκουφά ισχύουν τα ακόλουθα:
  • Τριμελείς Τοπικές Κοινότητες Ελάχιστος αριθμός υποψηφίων 1 και μέγιστος 4. Ποσόστωση Φύλων 1.
  • Μονομελείς Τοπικές Κοινότητες Ελάχιστος αριθμός υποψηφίων 0 και μέγιστος 2. Δεν υπάρχει Ποσόστωση Φύλων.
  Περιλαμβάνονται υποψήφιοι σύμβουλοι για το 1/3 του συνόλου των τοπικών Κοινοτήτων που έχουν πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων και έχουν τριμελή.

  Σταυροί προτίμησης για τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες.
  Στις Δημοτικές Κοινότητες βάζουμε έναν (1) ή δύο (2) σταυρούς προτίμησης και στις Τοπικές Κοινότητες έναν (1) σταυρό.

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου