Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

Οδικός Χάρτης Ενεργειών Δήμων και Περιφερειών

“Οδικό Χάρτη” αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων για Δημάρχους - Περιφερειάρχες εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών
Τρέχουν οι προθεσμίες για τη νέα μορφή διοίκησης
Σε φάση ενημέρωσης ενώ οι προθεσμίες για τις νέες δομές τρέχουν, βρίσκονται οι νικητές των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών καθώς καλούνται να αναλάβουν απο το νέο έτος τη νέα μορφή διοίκησης με την εφαρμογή του "Καλλικράτη". Για την «εκπαίδευση» των αιρετών στη νέα αυτοδιοικητική πραγματικότητα, το υπουργείο Εσωτερικών διοργανώνει ενημερωτικές διημερίδες ενώ εξέδωσε Οδικό Χάρτη Ενεργειών στον οποίο περιγράφει ξεκάθαρα τις υποχρεώσεις τόσο των Αιρετών Περιφερειών και των Δημοτικών Αρχών όσο και τις δεσμεύσεις του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορούν την έκδοση σειράς κανονιστικών πράξεων.
(1/12/2010)
Το σχέδιο έχει χρονοδιάγραμμα με βάση το οποίο θα βαδίσουν αιρετοί και εργαζόμενοι της Αυτοδιοίκησης στον νέο καλλικρατικό δρόμο και μάλιστα με πολύ «σφιχτές» προθεσμίες.
Ο οδικός χάρτης προβλέπει την άμεση λειτουργία των νέων οργάνων διοίκησης των δήμων εντός του πρώτου τριμήνου του 2011. Συγκεκριμένα:
-Μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2010 πρέπει να ρυθμιστεί η καταβολή των αποδοχών των υπαλλήλων για τον Ιανουάριο  του 2011. Με εγκύκλιό του το υπουργείο αναμένεται να διευθετήσει τον τρόπο που θα συνταχθούν και θα εγκριθούν οι μισθοδοτικές καταστάσεις, το πότε θα καταβληθούν οι αποδοχές (πριν ή μετά τις 31/12/2010), καθώς και ο τρόπος διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών μισθοδοσίας των υπαλλήλων (και αυτών που μετατάσσονται).
-Μέχρι τις 3 Ιανουαρίου θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί οι φάκελοι των υπαλλήλων που εθελοντικά μετατάσσονται από τις νομαρχίες στους δήμους.
-Μέχρι τις 10 Ιανουαρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η κατάταξη των υπαλλήλων των καταργούμενων δήμων στους νέους ΟΤΑ.
-Μέχρι τέλος Ιανουαρίου θα πρέπει να αποφασίσουν τα δημοτικά συμβούλια για τη μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού των επιχειρήσεων που προσαρμόστηκαν.
-Μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου οι δήμοι μπορούν να υποβάλουν ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αίτημα  για μετάταξη πρόσθετου προσωπικού από τις καταργούμενες νομαρχίες.
Αντίστοιχα στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις η μεταφορά και η κατάταξη μονίμων υπαλλήλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων καθώς και όσων εργάζονται με σχέση  εργασίας αορίστου χρόνου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 Ιανουαρίου.
Στον «Οδικό Χάρτη» που καταρτίστηκε με πρωτοβουλία  του υπουργείου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και θα παρουσιαστεί στους νέους αιρετούς, περιλαμβάνονται εκτός από τις προαπαιτούμενες άμεσες δράσεις και οι μεσομακροπρόθεσμες ενέργειες με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Σύμφωνα με τον «χάρτη» δήμαρχοι και περιφερειάρχες θα κληθούν να ασχοληθούν με επτά σημαντικά θέματα που είναι:
1. Συγκρότηση οργάνων και ανάθεση των αρμοδιοτήτων, δηλαδή θα πρέπει να εκλέξουν προεδρεία, να ορίσουν αντιδημάρχους και αντιπεριφερειάρχες αντίστοιχα να συγκροτήσουν επιτροπές, να επιλέξουν Συμπαραστάτη του Δημότη κ.ά.
2. Οργάνωση-λειτουργία των υπηρεσιών τους και διοικητική  μέριμνα (π. χ. στέγαση των υπηρεσιών, γραμματειακή υποστήριξη, προμήθεια σφραγίδας).
3. Οικονομική διαχείριση - Επιχειρησιακός σχεδιασμός. Η σημαντικότερη προθεσμία είναι η 28η Φεβρουαρίου, καθώς μέχρι τότε θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η απογραφή πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του ΟΤΑ, καθώς και των υποχρεώσεων και απαιτήσεων των νέων δήμων αλλά και των διαθέσιμων χρημάτων.
Επιπλέον μέχρι τις 30 Μαΐου πρέπει οι νέοι δήμοι να αρχίσουν τις διαδικασίες κατάρτισης απολογισμού και ισολογισμού  των συνενούμενων δήμων και κοινοτήτων.
Αντίστοιχα, οι περιφέρειες καλούνται να αρχίσουν μέχρι 31/3/2011 τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εξυγίανσης.
4. Διαχείριση αρμοδιοτήτων - Πληροφόρηση δημοτών.  Οι νέες αρμοδιότητες θα ασκούνται  άμεσα, ενώ μέχρι 31/3 θα εγκριθεί  χάρτα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων  των δημοτών, ενώ θα εκδοθεί και θα μοιραστεί ο Οδηγός του Δημότη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
5. Λειτουργική Ενοποίηση και Μετάπτωση Πληροφοριακών  Συστημάτων. Για παράδειγμα, μέχρι τις 31/3 θα πρέπει να συνενωθούν οι βάσεις δεδομένων των δημοτολογίων και να υπάρξει ενιαία αρίθμηση των οικογενειακών μερίδων.
6. Συγχώνευση και κατάργηση Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων των δήμων αλλά και των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Μέσα σε δύο μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους δήμοι και περιφέρειες θα πρέπει να προχωρήσουν με αποφάσεις των συμβουλίων τους στις απαραίτητες συγχωνεύσεις π. χ. σχολικών επιτροπών, λύσεις και εκκαθαρίσεις επιχειρήσεων.
7. Εποπτεία - Έλεγχος. Μέσα σε 15 ημέρες από τη συνεδρίαση των συλλογικών τους οργάνων, δήμοι και περιφέρειες  θα πρέπει να αποστείλουν τις αποφάσεις τους για έλεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ.

Πηγή: ΗΧΩ της ΑΡΤΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου