Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

Ανάλυση των Αποτελεσμάτων της Πρώτης Κυριακής στο Δήμο Ν. Σκουφά


Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της Κυριακής, 7/11/2010 των Δημοτικών Εκλογών στο Δήμο Νικολάου Σκουφά μας οδηγεί σε μια σειρά από συμπεράσματα.

Αποχή, Λευκά και Άκυρα Ψηφοδέλτια.
Σε υψηλά επίπεδα κυμάνθηκε η αποχή, καθώς επίσης και τα λευκά και άκυρα ψηφοδέλτια, όπως άλλωστε το ίδιο συνέβη σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το ποσοστό της αποχής ανήλθε στο 30,62%, ενώ το ποσοστό των άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων ανήλθε στο 4,46%.
Ωστόσο, τα επιμέρους ποσοστά αποχής, άκυρων και λευκών ανά εκλογικό τμήμα ποικίλουν. Συγκεκριμένα:
Ø      Ιδιαίτερα σημαντικά (άνω 36%) συνολικά ποσοστά αποχής, άκυρων και λευκών παρουσιάζονται στα ακόλουθα εκλογικά τμήματα:
E.T.
E.T. - Τίτλος
% Αποχής
% Άκυρων - Λευκών
% Αποχή - Άκυρα - Λευκά
208
Β ΣΥΚΕΩΝ
28,34
7,73
36,07
201
Α ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ
34,35
2,33
36,68
209
Α ΚΟΜΜΕΝΟΥ
31,39
5,32
36,71
192
Δ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
31,32
6,13
37,45
200
Β ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
32,32
5,97
38,29
217
Α ΣΕΛΛΑΔΩΝ
34,51
3,94
38,45
218
Β ΣΕΛΛΑΔΩΝ
33,8
4,96
38,76
214
Δ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ
34,99
3,82
38,81
231
Γ ΜΑΡΚΙΝΙΑΔΑΣ (ΜΕΛΑΤΕΣ)
33,87
5,49
39,36
233
Β ΜΕΓΑΡΧΗΣ
36,71
2,67
39,38
203
Α ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΥ
33,44
6,16
39,6
229
Α ΜΑΡΚΙΝΙΑΔΑΣ
38,08
4
42,08
228
Θ ΠΕΤΑ (ΚΛΕΙΣΤΟ)
37,27
5,94
43,21
191
Γ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
38,16
5,11
43,27
215
Ε ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ
39,21
5,71
44,92
199
Α ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
41,46
7,03
48,49
Παρατηρούμε ιδιαίτερα μεγάλα ποσοστά αποχής και άκυρων-λευκών σε εκλογικά τμήματα κυρίως των δημοτικών ενοτήτων Αράχθου και Κομποτίου. Επίσης, παρατηρούνται μεγάλα ποσοστά αποχής, άκυρων και λευκών σε πολύ λίγα εκλογικά τμήματα του Δήμου Πέτα εκτός του οικισμού του Πέτα.
Ø      Εντύπωση προκαλεί το πολύ μεγάλο ποσοστό των άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων σε ορισμένα εκλογικά τμήματα, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
E.T.
E.T. - Τίτλος
% Αποχής
% Άκυρων - Λευκών
% Αποχή - Άκυρα - Λευκά
226
Ζ ΠΕΤΑ (ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)
18,44
9,55
27,99
208
Β ΣΥΚΕΩΝ
28,34
7,73
36,07
199
Α ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
41,46
7,03
48,49
207
Α ΣΥΚΕΩΝ
25,53
6,53
32,06
203
Α ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΥ
33,44
6,16
39,6
192
Δ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
31,32
6,13
37,45
200
Β ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
32,32
5,97
38,29
Παρατηρούμε ότι στα παραπάνω εκλογικά τμήματα, το ποσοστό των άκυρων και λευκών κυμαίνεται περίπου από 6% έως 10%. Στον πίνακα περιλαμβάνονται εκλογικά τμήματα των Δημοτικών Ενοτήτων Αράχθου και Κομποτίου, με πρωταθλητή όμως το 226 εκλογικό τμήμα του Αγίου Δημητρίου από τη Δημοτική Ενότητα Πέτα.
Είναι δύσκολη φυσικά η ερμηνεία των στοιχείων που αφορούν την αποχή, τα άκυρα και τα λευκά ψηφοδέλτια, ωστόσο κρίνουμε ότι οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν και διαμορφώνουν την σχετική εκλογική συμπεριφορά είναι οι ακόλουθοι
Ø      Η συμπερίληψη πολλών ετεροδημοτών στους εκλογικούς καταλόγους, οι οποίοι αποφάσισαν να μην ταξιδέψουν από τους τόπους μόνιμης κατοικίας για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
Ø      Η γενικότερη οικονομική κατάσταση η οποία οδήγησε τμήματα των εκλογέων να απέχουν από την εκλογική διαδικασία ή να καταδικάσουν όλους τους εκλογικούς σχηματισμούς μέσω άκυρης-λευκής ψήφου.
Ø      Η επιλογή της αποχής ή της άκυρης-λευκής ψήφου από ψηφοφόρους της κυβερνώσας παράταξης, οι οποίοι διαφωνούν με τις κυβερνητικές επιλογές στο Δήμο Ν. Σκουφά.
Η ερμηνεία της αποχής, των άκυρων και των λευκών ψηφοδελτίων θα πρέπει να υποβοηθηθεί από την ανάλυση των αποτελεσμάτων των εκλογικών συνδυασμών, με τη συνεκτίμηση των παραγόντων της τοπικότητας και των επιμέρους στηρίξεων.


Αποτελέσματα Συνδυασμών ανά Εκλογικό Τμήμα

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα εκλογικά αποτελέσματα κάθε συνδυασμό, ταξινομημένα κατά εκλογικό τμήμα.
E.T.
E.T. - Τίτλος
% Αποχής
% Άκυρων - Λευκών
Μουσαβερές Θεόδωρος
Κόκλας Ιωάννης
Γιαννούλης Ευστάθιος
Σαπρίκης Ηλίας
189
Α ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
26,43
5,76
26,62
48,92
20,14
4,32
190
Β ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
31,5
3,83
35,06
41,43
21,51
1,99
191
Γ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
38,16
5,11
22,42
42,15
26,46
8,97
192
Δ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
31,32
6,13
25,71
48,57
19,59
6,12
193
Ε ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
29,4
4,46
23,74
53,31
17,9
5,06
194
ΣΤ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
30,62
4,63
17,54
53,36
23,51
5,6
195
Α ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
28,06
4,25
29,84
31,45
30,65
8,06
196
Β ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
26,85
4,87
12,2
54,33
30,31
3,15
197
Γ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ)
28,49
4,38
20,42
47,5
28,33
3,75
198
Δ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΟΛΟΜΟΔΙΑ)
26,03
3,86
19,64
54,46
24,11
1,79
199
Α ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
41,46
7,03
21,51
54,65
16,86
6,98
200
Β ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
32,32
5,97
13,76
63,49
21,69
1,06
201
Α ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ
34,35
2,33
51,79
38,1
8,33
1,79
202
Β ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ
29,2
2,82
46,51
45,93
6,4
1,16
203
Α ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΥ
33,44
6,16
17,17
70,2
12,12
0,51
204
Β ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΥ
27,53
4,8
15,6
69,72
13,3
1,38
205
Α ΠΕΡΑΝΘΗΣ
21,77
1,55
27,23
45,03
18,85
8,9
206
Β ΠΕΡΑΝΘΗΣ
27,64
2,81
30,06
42,77
12,72
14,45
207
Α ΣΥΚΕΩΝ
25,53
6,53
24,02
46,72
27,07
2,18
208
Β ΣΥΚΕΩΝ
28,34
7,73
16,75
41,38
39,9
1,97
209
Α ΚΟΜΜΕΝΟΥ
31,39
5,32
23,97
61,05
13,48
1,5
210
Β ΚΟΜΜΕΝΟΥ
31,35
4,5
34,78
51,09
12,68
1,45
211
Α ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ
31,26
1,74
3,89
21,2
66,43
8,48
212
Β ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ
29,21
4,95
16,32
19,1
57,99
6,6
213
Γ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ
30,35
4,39
15,19
11,31
65,37
8,13
214
Δ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ
34,99
3,82
12,3
17,46
64,68
5,56
215
Ε ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ
39,21
5,71
12,99
23,38
57,14
6,49
216
ΣΤ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ
28,89
3,47
12,59
17,63
65,11
4,68
217
Α ΣΕΛΛΑΔΩΝ
34,51
3,94
7,09
27,24
52,99
12,69
218
Β ΣΕΛΛΑΔΩΝ
33,8
4,96
12,31
33,58
40,3
13,81
219
Α ΦΩΤΕΙΝΟΥ
32,71
2,45
3,94
35,48
58,78
1,79
220
Α ΠΕΤΑ
27,55
3,93
42,66
28,67
21,16
7,51
221
Β ΠΕΤΑ
31,49
4,36
54,39
24,91
12,28
8,42
222
Γ ΠΕΤΑ
29,87
3,79
45,57
28,85
18,69
6,89
223
Δ ΠΕΤΑ
32,22
2,46
47,65
26,71
15,88
9,75
224
Ε ΠΕΤΑ
30,4
2,85
45,93
28,01
21,17
4,89
225
ΣΤ ΠΕΤΑ (ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)
20,57
4,26
40,75
28,77
29,11
1,37
226
Ζ ΠΕΤΑ (ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)
18,44
9,55
40,85
25,7
32,04
1,41
227
Η ΠΕΤΑ (ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ)
30,69
3,82
31,75
19,44
46,03
2,78
228
Θ ΠΕΤΑ (ΚΛΕΙΣΤΟ)
37,27
5,94
15,79
31,58
26,32
26,32
229
Α ΜΑΡΚΙΝΙΑΔΑΣ
38,08
4
42,71
40,1
12,5
4,69
230
Β ΜΑΡΚΙΝΙΑΔΑΣ (ΖΥΓΟΣ)
25,76
3,4
18,31
38,73
35,21
7,75
231
Γ ΜΑΡΚΙΝΙΑΔΑΣ (ΜΕΛΑΤΕΣ)
33,87
5,49
23,87
61,94
12,9
1,29
232
Α ΜΕΓΑΡΧΗΣ
29,96
3,01
13,04
36,65
49,07
1,24
233
Β ΜΕΓΑΡΧΗΣ
36,71
2,67
6,16
30,14
60,96
2,74

ΣΥΝΟΛΑ ΔΗΜΟΥ
30,62
4,46
25,46
38,01
31,18
5,34


Η ανάλυση των δεδομένων του πίνακα των αποτελεσμάτων οδηγεί στα ακόλουθα συμπεράσματα ανά υποψήφιο Δήμαρχο.
Ο υποψήφιος Δήμαρχος Θ. Μουσαβερές:
Ø      Σημείωσε ιδιαίτερα σημαντικά ποσοστά σε όλα τα εκλογικά τμήματα του Πέτα και του Αγίου Δημητρίου, στα οποία κατέλαβε την πρώτη θέση με μεγάλη διαφορά από τους λοιπούς υποψηφίους.
Ø      Συσπείρωσε ιδιαίτερα σημαντικές δυνάμεις σε πολλά εκλογικά τμήματα της Δημοτικής Ενότητας Αράχθου, στο Λουτρότοπο, το Νεοχώρι, στην Περάνθη και στο Κομμένο.
Ø      Σημείωσε σχετικά αρνητικά αποτελέσματα σε ορισμένα διαμερίσματα του Δήμου Πέτα όπως στις Μελάτες, στο Ζυγό, στο Κλειστό.
Ø      Ιδιαιτέρως αρνητικά όμως ήταν τα αποτελέσματα σε εκλογικά τμήματα κυρίως του Κομποτίου, των Σελλάδων του Φωτεινού και της Μεγάρχης, όπου τα ποσοστά που πέτυχε ήταν ιδιαίτερα χαμηλά (π.χ. 3,89% στο 211 Κομποτίου, 3,94% στο 219 Φωτεινού, 6,16% στο 233 Μεγάρχης).
Ø      Η αποτυχία διείσδυσης του συνδυασμού στη Δημοτική Ενότητα Κομποτίου ουσιαστικά έθεσαν τον συνδυασμό εκτός του δεύτερου γύρου των εκλογών.

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Ι. Κόκλας:
Ø      Κατάφερε να σημειώσει εξαιρετικά σημαντικά ποσοστά συσπείρωσης σε όλα  τα εκλογικά τμήματα της Δημοτικής Ενότητας Αράχθου, όπως επίσης και στα εκλογικά τμήματα του Κομμένου.
Ø      Στα εκλογικά τμήματα της Δημοτικής Ενότητας Πέτα, εκτός του οικισμού του Πέτα, καθώς και στα εκλογικά τμήματα των Σελλάδων, κατάφερε να σημειώσει ισχυρές συσπειρώσεις, συγκεντρώνοντας περίπου το 1/3 περίπου των ψηφοφόρων.
Ø      Στα εκλογικά τμήματα του οικισμού του Πέτα συγκέτρωσε περίπου του ¼ των ψηφοφόρων.
Ø      Σημείωσε τις χειρότερες επιδόσεις του στα εκλογικά τμήματα του Κομποτίου, και του Νεοχωρακίου με ποσοστά κάτω του 20%, στα οποία υπερίσχυσε το Σ. Γιαννούλης.


Ο υποψήφιος Δήμαρχος Σ. Γιαννούλης:
Ø      Κατάφερε να σημειώσει μεγάλα ποσοστά συσπείρωσης σε όλα σχεδόν τα εκλογικά τμήματα της Δημοτικής Ενότητας Κομποτίου.
Ø      Εμφάνισε πολύ μεγάλη διείσδυση στα εκλογικά τμήματα της Δημοτικής Ενότητας Πέτα εκτός του οικισμού του Πέτα (Νεοχωράκι, Ζυγός, Άγιος Δημήτριος, Κλειστό), μειώνοντας σημαντικά τις δυνάμεις του Θ. Μουσαβερέ., χωρίς να υποστεί ανάλογες απώλειες ο ίδιος στη δημοτική Ενότητα Κομμένου από τον Θ. Μουσαβερέ.
Ø      Εμφάνισε χαμηλά ποσοστά, της τάξεως του 20% στα εκλογικά τμήματα του οικισμού του Πέτα.
Ø      Εμφάνισε πολύ χαμηλά ποσοστά σε όλα σχεδόν τα εκλογικά τμήματα της Δημοτικής Ενότητας Αράχθου, της τάξεως του 6,4% - 15%.

Συμπερασματικά:
Ø      Ο Θ Μουσαβερές κέρδισε το Πέτα, πήρε αρκετά μεγάλη στήριξη στη Δημοτική Ενότητα Αράχθου, δεν κατάφερε να κερδίσει σημαντικές δυνάμεις στα εκλογικά τμήματα των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Πέτα εκτός του οικισμού Πέτα, ενώ στη Δημοτική Ενότητα Κομποτίου εμφάνισε πενιχρά αποτελέσματα.
Ø      Ο Γ. Κόκλας κέρδισε τη Δημοτική Ενότητα Αράχθου και Κομμένου, ενώ κατάφερε να συσπειρώσει σημαντικές δυνάμεις στις Δημοτικές Ενότητες Πέτα και Κομποτίου.
Ø      Ο Σ. Γιαννούλης κέρδισε τη Δημοτική Ενότητα Κομποτίου και ταυτόχρονα κράτησε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα τα αντίστοιχα ποσοστά του Θ. Μουσαβερέ, ενώ κατάφερε να συσπειρώσει σημαντικές δυνάμεις στις Δημοτικές Ενότητες Πέτα και Αράχθου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου