Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010

Αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών στο Δήμο Ν. Σκουφά ανά Εκλογικό Τμήμα

Εκλογικό Τμήμα
189
Α ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Εγγεγραμμένοι
401
Ψηφίσαντες
295
Αποχή
106
26,43 %
Άκυρα
17
17
5,76 %
Λευκά
0
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
32,19 %
Έγκυρα
278
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
74
26,6 %
Ι. Κόκλας
136
48,9 %
Σ. Γιανούλης
56
20,1 %
Η. Σαπρίκης
12
4,32 %

Εκλογικό Τμήμα
190
Β ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Εγγεγραμμένοι
381
Ψηφίσαντες
261
Αποχή
120
31,5 %
Άκυρα
8
10
3,83 %
Λευκά
2
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
35,33 %
Έγκυρα
251
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
88
35,1 %
Ι. Κόκλας
104
41,4 %
Σ. Γιανούλης
54
21,5 %
Η. Σαπρίκης
5
1,99 %

Εκλογικό Τμήμα
191
Γ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Εγγεγραμμένοι
380
Ψηφίσαντες
235
Αποχή
145
38,16 %
Άκυρα
10
12
5,11 %
Λευκά
2
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
43,27 %
Έγκυρα
223
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
50
22,4 %
Ι. Κόκλας
94
42,2 %
Σ. Γιανούλης
59
26,5 %
Η. Σαπρίκης
20
8,97 %

Εκλογικό Τμήμα
192
Δ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Εγγεγραμμένοι
380
Ψηφίσαντες
261
Αποχή
119
31,32 %
Άκυρα
9
16
6,13 %
Λευκά
7
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
37,45 %
Έγκυρα
245
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
63
25,7 %
Ι. Κόκλας
119
48,6 %
Σ. Γιανούλης
48
19,6 %
Η. Σαπρίκης
15
6,12 %

Εκλογικό Τμήμα
193
Ε ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Εγγεγραμμένοι
381
Ψηφίσαντες
269
Αποχή
112
29,4 %
Άκυρα
9
12
4,46 %
Λευκά
3
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
33,86 %
Έγκυρα
257
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
61
23,7 %
Ι. Κόκλας
137
53,3 %
Σ. Γιανούλης
46
17,9 %
Η. Σαπρίκης
13
5,06 %

Εκλογικό Τμήμα
194
ΣΤ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Εγγεγραμμένοι
405
Ψηφίσαντες
281
Αποχή
124
30,62 %
Άκυρα
11
13
4,63 %
Λευκά
2
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
35,25 %
Έγκυρα
268
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
47
17,5 %
Ι. Κόκλας
143
53,4 %
Σ. Γιανούλης
63
23,5 %
Η. Σαπρίκης
15
5,6 %

Εκλογικό Τμήμα
195
Α ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Εγγεγραμμένοι
360
Ψηφίσαντες
259
Αποχή
101
28,06 %
Άκυρα
8
11
4,25 %
Λευκά
3
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
32,31 %
Έγκυρα
248
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
74
29,8 %
Ι. Κόκλας
78
31,5 %
Σ. Γιανούλης
76
30,7 %
Η. Σαπρίκης
20
8,06 %

Εκλογικό Τμήμα
196
Β ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Εγγεγραμμένοι
365
Ψηφίσαντες
267
Αποχή
98
26,85 %
Άκυρα
5
13
4,87 %
Λευκά
8
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
31,72 %
Έγκυρα
254
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
31
12,2 %
Ι. Κόκλας
138
54,3 %
Σ. Γιανούλης
77
30,3 %
Η. Σαπρίκης
8
3,15 %

Εκλογικό Τμήμα
197
Γ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ)
Εγγεγραμμένοι
351
Ψηφίσαντες
251
Αποχή
100
28,49 %
Άκυρα
10
11
4,38 %
Λευκά
1
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
32,87 %
Έγκυρα
240
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
49
20,4 %
Ι. Κόκλας
114
47,5 %
Σ. Γιανούλης
68
28,3 %
Η. Σαπρίκης
9
3,75 %

Εκλογικό Τμήμα
198
Δ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΟΛΟΜΟΔΙΑ)
Εγγεγραμμένοι
315
Ψηφίσαντες
233
Αποχή
82
26,03 %
Άκυρα
9
9
3,86 %
Λευκά
0
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
29,89 %
Έγκυρα
224
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
44
19,6 %
Ι. Κόκλας
122
54,5 %
Σ. Γιανούλης
54
24,1 %
Η. Σαπρίκης
4
1,79 %

Εκλογικό Τμήμα
199
Α ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
Εγγεγραμμένοι
316
Ψηφίσαντες
185
Αποχή
131
41,46 %
Άκυρα
7
13
7,03 %
Λευκά
6
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
48,49 %
Έγκυρα
172
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
37
21,5 %
Ι. Κόκλας
94
54,7 %
Σ. Γιανούλης
29
16,9 %
Η. Σαπρίκης
12
6,98 %

Εκλογικό Τμήμα
200
Β ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
Εγγεγραμμένοι
297
Ψηφίσαντες
201
Αποχή
96
32,32 %
Άκυρα
8
12
5,97 %
Λευκά
4
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
38,29 %
Έγκυρα
189
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
26
13,8 %
Ι. Κόκλας
120
63,5 %
Σ. Γιανούλης
41
21,7 %
Η. Σαπρίκης
2
1,06 %

Εκλογικό Τμήμα
201
Α ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ (ΝΕΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ)
Εγγεγραμμένοι
262
Ψηφίσαντες
172
Αποχή
90
34,35 %
Άκυρα
3
4
2,33 %
Λευκά
1
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
36,68 %
Έγκυρα
168
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
87
51,8 %
Ι. Κόκλας
64
38,1 %
Σ. Γιανούλης
14
8,33 %
Η. Σαπρίκης
3
1,79 %

Εκλογικό Τμήμα
202
Β ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ (ΝΕΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ)
Εγγεγραμμένοι
250
Ψηφίσαντες
177
Αποχή
73
29,2 %
Άκυρα
5
5
2,82 %
Λευκά
0
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
32,02 %
Έγκυρα
172
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
80
46,5 %
Ι. Κόκλας
79
45,9 %
Σ. Γιανούλης
11
6,4 %
Η. Σαπρίκης
2
1,16 %

Εκλογικό Τμήμα
203
Α ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΥ
Εγγεγραμμένοι
317
Ψηφίσαντες
211
Αποχή
106
33,44 %
Άκυρα
13
13
6,16 %
Λευκά
0
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
39,6 %
Έγκυρα
198
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
34
17,2 %
Ι. Κόκλας
139
70,2 %
Σ. Γιανούλης
24
12,1 %
Η. Σαπρίκης
1
0,51 %

Εκλογικό Τμήμα
204
Β ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΥ
Εγγεγραμμένοι
316
Ψηφίσαντες
229
Αποχή
87
27,53 %
Άκυρα
11
11
4,8 %
Λευκά
0
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
32,33 %
Έγκυρα
218
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
34
15,6 %
Ι. Κόκλας
152
69,7 %
Σ. Γιανούλης
29
13,3 %
Η. Σαπρίκης
3
1,38 %

Εκλογικό Τμήμα
205
Α ΠΕΡΑΝΘΗΣ
Εγγεγραμμένοι
248
Ψηφίσαντες
194
Αποχή
54
21,77 %
Άκυρα
3
3
1,55 %
Λευκά
0
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
23,32 %
Έγκυρα
191
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
52
27,2 %
Ι. Κόκλας
86
45 %
Σ. Γιανούλης
36
18,9 %
Η. Σαπρίκης
17
8,9 %

Εκλογικό Τμήμα
206
Β ΠΕΡΑΝΘΗΣ
Εγγεγραμμένοι
246
Ψηφίσαντες
178
Αποχή
68
27,64 %
Άκυρα
5
5
2,81 %
Λευκά
0
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
30,45 %
Έγκυρα
173
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
52
30,1 %
Ι. Κόκλας
74
42,8 %
Σ. Γιανούλης
22
12,7 %
Η. Σαπρίκης
25
14,45 %

Εκλογικό Τμήμα
207
Α ΣΥΚΕΩΝ
Εγγεγραμμένοι
329
Ψηφίσαντες
245
Αποχή
84
25,53 %
Άκυρα
15
16
6,53 %
Λευκά
1
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
32,06 %
Έγκυρα
229
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
55
24 %
Ι. Κόκλας
107
46,7 %
Σ. Γιανούλης
62
27,1 %
Η. Σαπρίκης
5
2,18 %

Εκλογικό Τμήμα
208
Β ΣΥΚΕΩΝ
Εγγεγραμμένοι
307
Ψηφίσαντες
220
Αποχή
87
28,34 %
Άκυρα
16
17
7,73 %
Λευκά
1
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
36,07 %
Έγκυρα
203
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
34
16,8 %
Ι. Κόκλας
84
41,4 %
Σ. Γιανούλης
81
39,9 %
Η. Σαπρίκης
4
1,97 %

Εκλογικό Τμήμα
209
Α ΚΟΜΜΕΝΟΥ
Εγγεγραμμένοι
411
Ψηφίσαντες
282
Αποχή
129
31,39 %
Άκυρα
10
15
5,32 %
Λευκά
5
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
36,71 %
Έγκυρα
267
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
64
24 %
Ι. Κόκλας
163
61,1 %
Σ. Γιανούλης
36
13,5 %
Η. Σαπρίκης
4
1,5 %

Εκλογικό Τμήμα
210
Β ΚΟΜΜΕΝΟΥ
Εγγεγραμμένοι
421
Ψηφίσαντες
289
Αποχή
132
31,35 %
Άκυρα
9
13
4,5 %
Λευκά
4
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
35,85 %
Έγκυρα
276
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
96
34,8 %
Ι. Κόκλας
141
51,1 %
Σ. Γιανούλης
35
12,7 %
Η. Σαπρίκης
4
1,45 %

Εκλογικό Τμήμα
211
Α ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ
Εγγεγραμμένοι
419
Ψηφίσαντες
288
Αποχή
131
31,26 %
Άκυρα
4
5
1,74 %
Λευκά
1
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
33 %
Έγκυρα
283
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
11
3,89 %
Ι. Κόκλας
60
21,2 %
Σ. Γιανούλης
188
66,4 %
Η. Σαπρίκης
24
8,48 %

Εκλογικό Τμήμα
212
Β ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ
Εγγεγραμμένοι
428
Ψηφίσαντες
303
Αποχή
125
29,21 %
Άκυρα
12
15
4,95 %
Λευκά
3
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
34,16 %
Έγκυρα
288
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
47
16,3 %
Ι. Κόκλας
55
19,1 %
Σ. Γιανούλης
167
58 %
Η. Σαπρίκης
19
6,6 %

Εκλογικό Τμήμα
213
Γ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ
Εγγεγραμμένοι
425
Ψηφίσαντες
296
Αποχή
129
30,35 %
Άκυρα
9
13
4,39 %
Λευκά
4
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
34,74 %
Έγκυρα
283
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
43
15,2 %
Ι. Κόκλας
32
11,3 %
Σ. Γιανούλης
185
65,4 %
Η. Σαπρίκης
23
8,13 %

Εκλογικό Τμήμα
214
Δ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ
Εγγεγραμμένοι
403
Ψηφίσαντες
262
Αποχή
141
34,99 %
Άκυρα
7
10
3,82 %
Λευκά
3
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
38,81 %
Έγκυρα
252
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
31
12,3 %
Ι. Κόκλας
44
17,5 %
Σ. Γιανούλης
163
64,7 %
Η. Σαπρίκης
14
5,56 %

Εκλογικό Τμήμα
215
Ε ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ
Εγγεγραμμένοι
403
Ψηφίσαντες
245
Αποχή
158
39,21 %
Άκυρα
7
14
5,71 %
Λευκά
7
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
44,92 %
Έγκυρα
231
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
30
13 %
Ι. Κόκλας
54
23,4 %
Σ. Γιανούλης
132
57,1 %
Η. Σαπρίκης
15
6,49 %

Εκλογικό Τμήμα
216
ΣΤ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ
Εγγεγραμμένοι
405
Ψηφίσαντες
288
Αποχή
117
28,89 %
Άκυρα
7
10
3,47 %
Λευκά
3
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
32,36 %
Έγκυρα
278
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
35
12,6 %
Ι. Κόκλας
49
17,6 %
Σ. Γιανούλης
181
65,1 %
Η. Σαπρίκης
13
4,68 %

Εκλογικό Τμήμα
217
Α ΣΕΛΛΑΔΩΝ
Εγγεγραμμένοι
426
Ψηφίσαντες
279
Αποχή
147
34,51 %
Άκυρα
9
11
3,94 %
Λευκά
2
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
38,45 %
Έγκυρα
268
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
19
7,09 %
Ι. Κόκλας
73
27,2 %
Σ. Γιανούλης
142
53 %
Η. Σαπρίκης
34
12,69 %

Εκλογικό Τμήμα
218
Β ΣΕΛΛΑΔΩΝ
Εγγεγραμμένοι
426
Ψηφίσαντες
282
Αποχή
144
33,8 %
Άκυρα
13
14
4,96 %
Λευκά
1
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
38,76 %
Έγκυρα
268
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
33
12,3 %
Ι. Κόκλας
90
33,6 %
Σ. Γιανούλης
108
40,3 %
Η. Σαπρίκης
37
13,81 %

Εκλογικό Τμήμα
219
Α ΦΩΤΕΙΝΟΥ
Εγγεγραμμένοι
425
Ψηφίσαντες
286
Αποχή
139
32,71 %
Άκυρα
5
7
2,45 %
Λευκά
2
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
35,16 %
Έγκυρα
279
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
11
3,94 %
Ι. Κόκλας
99
35,5 %
Σ. Γιανούλης
164
58,8 %
Η. Σαπρίκης
5
1,79 %

Εκλογικό Τμήμα
220
Α ΠΕΤΑ
Εγγεγραμμένοι
421
Ψηφίσαντες
305
Αποχή
116
27,55 %
Άκυρα
5
12
3,93 %
Λευκά
7
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
31,48 %
Έγκυρα
293
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
125
42,7 %
Ι. Κόκλας
84
28,7 %
Σ. Γιανούλης
62
21,2 %
Η. Σαπρίκης
22
7,51 %

Εκλογικό Τμήμα
221
Β ΠΕΤΑ
Εγγεγραμμένοι
435
Ψηφίσαντες
298
Αποχή
137
31,49 %
Άκυρα
11
13
4,36 %
Λευκά
2
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
35,85 %
Έγκυρα
285
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
155
54,4 %
Ι. Κόκλας
71
24,9 %
Σ. Γιανούλης
35
12,3 %
Η. Σαπρίκης
24
8,42 %

Εκλογικό Τμήμα
222
Γ ΠΕΤΑ
Εγγεγραμμένοι
452
Ψηφίσαντες
317
Αποχή
135
29,87 %
Άκυρα
8
12
3,79 %
Λευκά
4
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
33,66 %
Έγκυρα
305
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
139
45,6 %
Ι. Κόκλας
88
28,9 %
Σ. Γιανούλης
57
18,7 %
Η. Σαπρίκης
21
6,89 %

Εκλογικό Τμήμα
223
Δ ΠΕΤΑ
Εγγεγραμμένοι
419
Ψηφίσαντες
284
Αποχή
135
32,22 %
Άκυρα
5
7
2,46 %
Λευκά
2
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
34,68 %
Έγκυρα
277
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
132
47,7 %
Ι. Κόκλας
74
26,7 %
Σ. Γιανούλης
44
15,9 %
Η. Σαπρίκης
27
9,75 %

Εκλογικό Τμήμα
224
Ε ΠΕΤΑ
Εγγεγραμμένοι
454
Ψηφίσαντες
316
Αποχή
138
30,4 %
Άκυρα
7
9
2,85 %
Λευκά
2
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
33,25 %
Έγκυρα
307
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
141
45,9 %
Ι. Κόκλας
86
28 %
Σ. Γιανούλης
65
21,2 %
Η. Σαπρίκης
15
4,89 %

Εκλογικό Τμήμα
225
ΣΤ ΠΕΤΑ (ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)
Εγγεγραμμένοι
384
Ψηφίσαντες
305
Αποχή
79
20,57 %
Άκυρα
9
13
4,26 %
Λευκά
4
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
24,83 %
Έγκυρα
292
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
119
40,8 %
Ι. Κόκλας
84
28,8 %
Σ. Γιανούλης
85
29,1 %
Η. Σαπρίκης
4
1,37 %

Εκλογικό Τμήμα
226
Ζ ΠΕΤΑ (ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)
Εγγεγραμμένοι
385
Ψηφίσαντες
314
Αποχή
71
18,44 %
Άκυρα
20
30
9,55 %
Λευκά
10
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
27,99 %
Έγκυρα
284
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
116
40,9 %
Ι. Κόκλας
73
25,7 %
Σ. Γιανούλης
91
32 %
Η. Σαπρίκης
4
1,41 %

Εκλογικό Τμήμα
227
Η ΠΕΤΑ (ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ)
Εγγεγραμμένοι
378
Ψηφίσαντες
262
Αποχή
116
30,69 %
Άκυρα
7
10
3,82 %
Λευκά
3
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
34,51 %
Έγκυρα
252
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
80
31,8 %
Ι. Κόκλας
49
19,4 %
Σ. Γιανούλης
116
46 %
Η. Σαπρίκης
7
2,78 %

Εκλογικό Τμήμα
228
Θ ΠΕΤΑ (ΚΛΕΙΣΤΟ)
Εγγεγραμμένοι
161
Ψηφίσαντες
101
Αποχή
60
37,27 %
Άκυρα
4
6
5,94 %
Λευκά
2
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
43,21 %
Έγκυρα
95
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
15
15,8 %
Ι. Κόκλας
30
31,6 %
Σ. Γιανούλης
25
26,3 %
Η. Σαπρίκης
25
26,32 %

Εκλογικό Τμήμα
229
Α ΜΑΡΚΙΝΙΑΔΑΣ
Εγγεγραμμένοι
323
Ψηφίσαντες
200
Αποχή
123
38,08 %
Άκυρα
7
8
4 %
Λευκά
1
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
42,08 %
Έγκυρα
192
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
82
42,7 %
Ι. Κόκλας
77
40,1 %
Σ. Γιανούλης
24
12,5 %
Η. Σαπρίκης
9
4,69 %

Εκλογικό Τμήμα
230
Β ΜΑΡΚΙΝΙΑΔΑΣ (ΖΥΓΟΣ)
Εγγεγραμμένοι
198
Ψηφίσαντες
147
Αποχή
51
25,76 %
Άκυρα
5
5
3,4 %
Λευκά
0
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
29,16 %
Έγκυρα
142
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
26
18,3 %
Ι. Κόκλας
55
38,7 %
Σ. Γιανούλης
50
35,2 %
Η. Σαπρίκης
11
7,75 %

Εκλογικό Τμήμα
231
Γ ΜΑΡΚΙΝΙΑΔΑΣ (ΜΕΛΑΤΕΣ)
Εγγεγραμμένοι
248
Ψηφίσαντες
164
Αποχή
84
33,87 %
Άκυρα
7
9
5,49 %
Λευκά
2
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
39,36 %
Έγκυρα
155
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
37
23,9 %
Ι. Κόκλας
96
61,9 %
Σ. Γιανούλης
20
12,9 %
Η. Σαπρίκης
2
1,29 %

Εκλογικό Τμήμα
232
Α ΜΕΓΑΡΧΗΣ
Εγγεγραμμένοι
237
Ψηφίσαντες
166
Αποχή
71
29,96 %
Άκυρα
4
5
3,01 %
Λευκά
1
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
32,97 %
Έγκυρα
161
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
21
13 %
Ι. Κόκλας
59
36,7 %
Σ. Γιανούλης
79
49,1 %
Η. Σαπρίκης
2
1,24 %

Εκλογικό Τμήμα
233
Β ΜΕΓΑΡΧΗΣ
Εγγεγραμμένοι
237
Ψηφίσαντες
150
Αποχή
87
36,71 %
Άκυρα
4
4
2,67 %
Λευκά
0
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
39,38 %
Έγκυρα
146
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
9
6,16 %
Ι. Κόκλας
44
30,1 %
Σ. Γιανούλης
89
61 %
Η. Σαπρίκης
4
2,74 %

Εκλογικό Τμήμα

ΣΥΝΟΛΑ ΔΗΜΟΥ
Εγγεγραμμένοι
15931
Ψηφίσαντες
11053
Αποχή
4878
30,62 %
Άκυρα
377
493
4,46 %
Λευκά
116
Ποσοστό Αποχής – Άκυρων - Λευκών
35,08 %
Έγκυρα
10560
Κατανομή Ψήφων
Υποψήφιος
Ψήφοι
Ποσοστό
Θ. Μουσαβερές
2689
25,5 %
Ι. Κόκλας
4014
38 %
Σ. Γιανούλης
3293
31,2 %
Η. Σαπρίκης
564
5,34 %

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου