Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010

Ο «Λαβύρινθος» του «Καλλικράτη» και η κατάρτιση συνδυασμών στους Δήμους της Άρτας

Πηγή: ΗΧΩ (http://www.ixotisartas.gr/newspaper/index.php?option=com_content&view=article&id=2587:-lr--lr--------&catid=1:local&Itemid=28)
xarths kallikraths 4 
dhmoi 010 4os
Σταυρόλεξο για δυνατούς «παίχτες» η συγκρότηση συνδυασμού με τον «Καλλικράτη»
Δομημένο σαν σταυρόλεξο για γερούς λύτες και δυνατούς παίχτες, είναι το τμήμα του νομοσχεδίου «Καλλικράτης» που αναφέρεται στην συγκρότηση των ψηφοδελτίων. Οι συνδυασμοί απαιτείται να έχουν ένα μίνιμουμ προϋποθέσεων, ώστε να ανακηρυχθούν νόμιμοι, αλλά ακόμη πιο απαιτητική είναι η συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου ψηφοδελτίου που να περιλαμβάνει όλους τους υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους, όλους τους υποψήφιους Κοινοτικούς και Τοπικούς Συμβούλους, στον μέγιστο αριθμό που επιτρέπει ο νόμος. Να θυμίσουμε κάποια δεδομένα που άλλαξαν με το σχέδιο «Καλλικράτης», αλλά και κάποιους όρους για την συμμετοχή στις εκλογές του Νοεμβρίου.
(10/6/2010)
Συγκρότηση δήμων
1. Η εδαφική περιφέρεια του κάθε δήμου που συνιστάται με τον παρόντα νόμο αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες  των  συνεννοούμενων  Οργανισμών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Οι εδαφικές αυτές περιφέρειες αποτελούν τις δημοτικές ενότητες του νέου δήμου και φέρουν το όνομα του πρώην δήμου ή της κοινότητας.
2. Τα τοπικά διαμερίσματα που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)   (ΦΕΚ 114 Α΄), μετονομάζονται σε τοπικές κοινότητες, εφόσον έχουν πληθυσμό έως και 2.000 κατοίκους και σε δημοτικές κοινότητες εφόσον έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 2.000 κατοίκους.
Δημοτικές αρχές
1. Ο δήμος διοικείται από το δημοτικό συμβούλιο, την οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής, την εκτελεστική επιτροπή και τον δήμαρχο.
2. Το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από δεκατρία (13)  μέλη  σε  δήμους  με  πληθυσμό  έως  δύο  χιλιάδες (2.000) κατοίκους, δεκαεπτά (17) σε δήμους με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως πέντε χιλιάδες (2.001 – 5.000) κατοίκους, είκοσι ένα (21) σε δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (5.001- 10.000) κατοίκους, είκοσι επτά (27) σε δήμους με πληθυσμό  από  δέκα  χιλιάδες  έναν  έως  τριάντα  χιλιάδες (10.001- 30.000) κατοίκους,  τριάντα τρία (33) σε δήμους με πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν έως εξήντα χιλιάδες (30.001-60.000) κατοίκους.
Δημοτικές – Τοπικές κοινότητες
1. Τα Όργανα της δημοτικής κοινότητας  είναι: α) Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας. β) Ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας.
2. Όργανα της τοπικής κοινότητας είναι:
α) το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας,
β) ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας,
γ) ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, προκειμένου για τοπικές κοινότητες μέχρι τριακόσιους (300) κατοίκους.
3. Σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Σε δημοτικές  κοινότητες  με  πληθυσμό  από  δέκα  χιλιάδες  έναν (10.001)  έως  πενήντα  χιλιάδες  (50.000)  κατοίκους  το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από έντεκα (11) μέλη.
4. Σε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό έως τριακόσιους (300) κατοίκους εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας.
Σε τοπικές κοινότητες   με πληθυσμό από τριακόσιους έναν (301) έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, το συμβούλιο τοπικής κοινότητας αποτελείται από τρία (3) μέλη.
Υποψηφιότητες
1. Η εκλογή του δημάρχου, των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.
2. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει: α) Τον υποψήφιο δήμαρχο. β) Τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, σε αριθμό ίσο τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα  τοις  εκατό  (50%).  Τυχόν  δεκαδικός  αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Στις μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων μπορεί να προσαυξηθεί έως τρεις. γ) Τους υποψήφιους συμβούλους της δημοτικής κοινότητας. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων της κάθε δημοτικής κοινότητας είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των μελών του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, με δυνατότητα προσαύξησης κατά έναν. δ) Τους υποψήφιους συμβούλους της τοπικής κοινότητας ή τους εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων της κάθε τοπικής κοινότητας είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των μελών του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας, με δυνατότητα  προσαύξησης  κατά  έναν.  Ο  αριθμός  των  υποψήφιων εκπροσώπων κάθε τοπικής κοινότητας ορίζεται μέχρι δύο.
3. Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικής κοινότητας και συμβούλων τοπικής κοινότητας από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου ή του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας που υπολογίζεται διακεκριμένα για κάθε δημοτικό συμβούλιο και κάθε συμβούλιο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της.
Κατάρτιση συνδυασμών
Η δήλωση του συνδυασμού είναι νόμιμη:
α) Εάν περιλαμβάνονται σε αυτήν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι για το ένα δεύτερο (1/2) του συνόλου των εκλογικών περιφερειών και ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας.
β) Εάν περιλαμβάνονται σε αυτήν υποψήφιοι σύμβουλοι για το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των δημοτικών κοινοτήτων και ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων κάθε δημοτικής κοινότητας είναι τουλάχιστον ίσος με τα τρία πέμπτα (3/5) του αριθμού των μελών του συμβουλίου της.
γ)  Εάν περιλαμβάνονται σε αυτήν υποψήφιοι σύμβουλοι για το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των τοπικών κοινοτήτων που εκλέγουν τριμελή συμβούλια και εφόσον υπάρχει τουλάχιστον ένας υποψήφιος.
Η μη ύπαρξη υποψήφιου εκπροσώπου τοπικής κοινότητας  δεν  επηρεάζει  τη  νομιμότητα  της  δήλωσης  του συνδυασμού.
Ο «Καλλικράτης» για τους Δήμους της Άρτας σε αριθμούς
Πόσοι Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι εκλέγονται για κάθε Δήμο
Ο μέγιστος αριθμός υποψήφιων συμβούλων για να είναι πλήρης ο συνδυασμός
Ποια η ελάχιστη στελέχωση που απαιτεί ο νόμος για να μπορεί ένας συνδυασμός να κατέλθει νόμιμα
Ανάλυση ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΝΙΑΣ
Μετά την ψήφιση του σχεδίου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, το ενδιαφέρον στρέφεται στους όρους και τις διατάξεις που τίθενται ώστε ένας συνδυασμός που θα συγκροτηθεί από τον υποψήφιο Δήμαρχο, να έχει από το ένα μέρος τις μέγιστες δυνατότητες εκλογικής παρουσίας με την κάλυψη όλων των θέσεων από υποψήφιους συμβούλους, ενώ από το άλλο μέρος να έχει τις ελάχιστες νόμιμες προϋποθέσεις για μια ευπρόσωπη, έστω παρουσία.
Όλοι όσοι σκέφτονται να ασχοληθούν με τον ένα ή άλλο τρόπο με τις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρίχνουν το βάρος σε όσα ορίζει ο νόμος για την κατάρτιση των συνδυασμών τους. Δύσκολο το εγχείρημα και σύμφωνα με τον Νόμο αρκετά πολύπλοκο.
Γενικά στοιχεία
Στο Νομό μας οι Δήμοι είναι πλέον 4, Αρταίων (έδρα η Άρτα), Κεντρικών Τζουμέρκων (έδρα Βουργαρέλι), Νικολάου Σκουφά(έδρα Πέτα) και Γεωργίου Καραϊσκάκη (έδρα Άνω Καλεντίνη).
Ο δήμος Άρτας περιλαμβάνει την πόλη της Άρτας και 29 πρώην Κοινότητες. Ο Κ. Τζουμέρκων θα έχει 22 πρώην κοινότητες. Ο Ν. Σκουφάς θα έχει 14 πρώην κοινότητες και ο Γ. Καραϊσκάκης 16 πρώην κοινότητες. Γενικό σύνολο 82. Εκτάσεις σε στρέμματα σύμφωνα με τα στοιχεία της Νομαρχίας, έρχεται πρώτος ο Δήμος Κ. Τζουμέρκων με 509,231, ο Γ. Καραϊσκάκης με 463.889, τρίτος ο Δήμος Αρταίων με 449.174  και ο Δήμος Ν. Σκουφάς 231.842. Η απογραφή του 2001 σύμφωνα με την Νομαρχία πάλι ο Δήμος Αρταίων 41.814 κατοίκους, ο Ν. Σκουφάς 15.235, ο Κ. Τζουμέρκων 12.069 και ο Γ. Καραϊσκάκης 9.016.
Οι έδρες
Ενδιαφέρον πλέον έχει, πόσοι θα είναι οι εκλεγμένοι για κάθε πρώην Δήμο ή Κοινότητα, πόσοι υποψήφιοι θα χρειαστούν για τα ψηφοδέλτια, ποιοι θα είναι οι μέγιστοι αριθμοί  υποψηφίων και ποιοί οι ελάχιστοι.
Ο Δήμος Αρταίων θα έχει 33 Δημοτικούς Συμβούλους και 88  Τοπικούς Συμβούλους ήτοι σύνολο εκλεγμένους 121. Οι Δημοτικοί σύμβουλοι βάσει του νόμου κατανέμονται ως εξής: 19 στην Άρτα, από 3 στους πρώην Δήμους Βλαχέρνας και Ξηροβουνίου,  από 4 στην Φιλοθέη και Αμβρακικό. Επίσης θα εκλέξουμε Δημοτικούς Κοινοτικούς συμβούλους  (11 στην Άρτα, 5 στην Φιλοθέη) και Δημοτικούς Τοπικούς συμβούλους από 3 στις πρώην Κοινότητες Κεραμάτες, Κωστακιοί, Λιμίνη, Βλαχέρνα, Γραμμενίτσα, Κορφοβούνι, Γρίμποβο, Ροδαυγής, Πιστιανά, Αμμότοπος, Καμπή, Παντάνασσα, Ρόκκα,  Αγ. Σπυρίδων, Καλόβατος, Κιρκιζάτες, Ανέζα, Ράχη, Πολύδροσο, Γαβριά, Βίγλα, Καλογερικό, από 1 οι κοινότητες Σκούπα, Δαφνωτή, Φανερωμένη, Κορωνησία, Στρογγυλή και Ψαθοτόπι, ήτοι 88 και τελικό σύνολο 121 εκλεγμένους συμβούλους.
Ο Δήμος Κ. Τζουμέρκων θα έχει 27 Δημοτικούς Συμβούλους και 60 Τοπικούς συμβούλους, σύνολο 87 εκλεγμένους. Δημοτικούς συμβούλους εκλέγουν οι πρώην Δήμοι Αγνάντων 9, Αθαμανίας 14 και από 2 οι Μελισσουργοί και τα Θεοδώριανα. Δημοτικούς Τοπικούς συμβούλους από 3 οι πρώην Κοινότητες Μελισσουργοί, Άγναντα, Καταρράκτης,  Γραικικό, Κουκούλια, Ράμια. Μικροσπηλιά, Λεπιανά, Κυψέλη, Κεντρικό, Δίστρατο, Βουργαρέλι, Παλαιοκάτουνο, Κ.Αθαμάνιο, Τετράκωμο, Μεσούντα, Αθαμάνιο, Ανεμοράχη και Θεοδωριάνα από 1 Δημοτικό Τοπικό σύμβουλο οι Κτιστάδες, Κ.Καλεντίνη, και Κάψαλα.
Ο Δήμος Ν. Σκουφάς θα έχει και αυτός 27 Δημοτικούς συμβούλους και 48 Τοπικούς συμβούλους, σύνολο 75 εκλεγμένους. Δημοτικούς συμβούλους εκλέγουν στους πρώην Δήμους: 9 στο Πέτα, 6 στο Κομπότι, 11 ο Άράχθου και 1 στο Κομμένο. Δημοτικούς Κοινοτικούς συμβούλους από 5 στο Πέτα, Κομπότι και Νεοχώρι. Δημοτικούς Τοπικούς συμβούλους από 3 οι Σελλάδες, Φωτεινό, Αγ. Παρασκευή, Ακροποταμιά, Λουτρότοπος, Παχυκάλαμος, Περάνθη, Συκιές, Μεγάρχη, Μαρκινιάδα και Κομμένο.
Ο Δήμος Γ. Καραϊσκάκης θα έχει 21 Δημοτικούς συμβούλους και 46 Τοπικούς ήτοι σύνολο 67. Δημοτικούς συμβούλους εκλέγονται στους πρώην Δήμους: 7 Γ. Καραϊσκάκης, 5 Ηρακλείας και 9 Τετραφυλίας. Δημοτικούς Τοπικούς συμβούλους από 3 οι πρώην κοινότητες Δημαριό, Διάσελο, Κλειδί, Πέτρα, Σκουληκαριά, Άνω Καλεντίνη, Βελεντζικό, Διχομοίρι, Αστροχώρι, Ελάτη, Καστανιά, Μεγαλόχαρη, Μεσόπυργος, Μηλιανά και Πηγές, από 1 Τοπικό τα Ρετσιανά.
Συγκρότηση ψηφοδελτίων
Για την συμμετοχή  στις εκλογές χρειάζονται ορισμένοι όροι για να γίνει νόμιμη η δήλωση.
Α. Να περιλαμβάνεται τουλάχιστον των 1/2 του συνόλου των εκλογικών περιφερειών (πρώην δήμοι) και ο αριθμός των Δημοτικών συμβούλων να είναι ίσος με εκείνο της περιφέρειας.
Β. Να περιλαμβάνονται  το 1/3 του συνόλου των Δημοτικών κοινοτήτων και ο αριθμός των υποψηφίων της κάθε δημοτικής κοινότητος να είναι 3/5 κοινοτικών συμβούλων της.
Γ. Να περιλαμβάνονται σ αυτήν το 1/3 των τοπικών  κοινοτήτων στα τριμελή και εφόσον τουλάχιστον ένας υποψήφιος, π.χ. 6 τοπικοί σύμβουλοι. Επομένως δεν είναι και πολύ δύσκολο να κατέλθει ψηφοδέλτιο μικρό.
Οι υποψήφιοι σύμβουλοι
Για την συμμετοχή ενός συνδυασμού με πλήρη ψηφοδέλτιο στο Δήμο Αρταίων και με βάση όσα προαναφέραμε για τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, απαιτούνται 168 υποψήφιοι, ήτοι 33 συν 50%= 50 Δημοτικοί σύμβουλοι,  σύμβουλοι της Δημοτικής κοινότητας 11+1=12 και 5+1=6 , σύνολο 18, σύμβουλοι της Τοπικής κοινότητας  22Χ4=88, σύμβουλοι τοπικοί 6Χ2=12, σύνολο τοπικών υποψηφίων 118. Γενικό σύνολο υποψηφίων 168.
Για τον Δήμο Κ. Τζουμέρκων απαιτούνται 123 υποψήφιοι, ήτοι 27+14=41 Δημοτικοί Σύμβουλοι, τοπικοί σύμβουλοι 19χ4=76 και 3χ2=6, σύνολο 82.
Για τον δήμο Ν. Σκουφάς απαιτούνται 103  μέλη, ήτοι  27+14=41   Δημοτικοί σύμβουλοι, Τοπικοί σύμβουλοι 6χ3=18 και 11χ4=44, σύνολο 62.
Για τον δήμο Γ. Καραϊσκάκης απαιτούνται 94  μέλη, ήτοι  27+11=32   Δημοτικοί σύμβουλοι, Τοπικοί σύμβουλοι 15χ4=60 και 1χ2=2, σύνολο 62.
Δηλαδή γενικό σύνολο σ΄ όλο το Νομό Άρτας 488 υποψήφιοι.
Κατανομή εδρών
Η εκλογή Δημάρχων θα γίνεται με το 50%+1 για την εκλογή των Δημάρχων και Συμβούλων. Η κατανομή θα γίνεται στο συμβούλιο με 33 έδρες, 20 στο επιτυχών ψηφοδέλτιο και 13 οι επιλαχόντες (οι έδρες στους επιλαχόντες γίνεται σχεδόν αναλογικά). Εάν υπάρχει δεύτερη Κυριακή κατανέμονται 17 και 16 μεταξύ Α’ και Β’ Γύρου. Στους Δήμους με 27 έδρες, 16 ο επιτυχών και 11 οι υπόλοιποι. Μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής 14 και 13 αντίστοιχα. Στους δήμους με 21έδρες, 13 και 8 στους συμβούλους και 11 και 10 μεταξύ των 2 Κυριακών.
Η κατανομή των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια πέρα απ’ ότι αναφέρει ο νόμος στο άρθρο 34 , απαιτεί πολλούς υπολογισμούς για να γίνει κατανοητή. Θα εξαρτηθούν οι έδρες των Δημοτικών Συμβούλων από τον αριθμό των ψηφοδελτίων που θα πάρουν οι συνδυασμοί σε κάθε πρώην Δήμο, με λίγα λόγια μπορεί ένας συνδυασμός αλλού να υπολογίζει και αλλού να πάρει έδρα. Επίσης να σημειωθεί πως  ο κάθε αποτυχών υποψήφιος Δήμαρχος εκλέγεται σύμβουλος εκεί που θα πάρει ο συνδυασμός τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου